ANBI

Algemene Gegevens

Naam ANBI: Stichting Community Service Lions Club Nootdorp-Pijnacker
Ook bekend als: Lions Club Nootdorp-Pijnacker
Telefoonnummer: 06 20 98 21 75
K.v.K: 51072092
RSIN/Fiscaal nummer: 823077044
Bankrekeningnummer: NL46RABO0157678741

Website-adres: www.lions-nootdorp-pijnacker.nl

Postadres: Vlierboomstraat 279
Postcode: 2564 JA
Plaats: Den Haag

Verantwoording
Onze Bestuurssamenstelling:

 • Ron van Riet, voorzitter
 • Luuk van den Eijk, vicevoorzitter
 • John van der Spek, voormalig voorzitter
 • Ralph Wilhelm, secretaris
 • Johan Eikelenboom, penningmeester

Ons Beleidsplan
Ons beleid is er op gericht bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Lions Club en wel met name door het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap door bijvoorbeeld projecten op te zetten en/of te ondersteunen ten behoeve van (plaatselijke) instellingen van algemeen of (plaatselijk) maatschappelijk belang en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Onder plaatselijk wordt verstaan de gemeente Pijnacker-Nootdorp en haar omliggende gemeenten.

Het bovenstaande wordt als volgt uitgevoerd:

 • De fundraising activiteiten zijn toebedeeld aan een uit het Lionsclub Nootdorp-Pijnacker samengestelde team Fundraising en Goede Doelen (FR&GD). Dit team wordt jaarlijks gekozen uit de leden van de Lions Club
 • De PR vindt plaats vanuit het bestuur van de stichting
 • Het verstrekken van subsidies vindt plaats door aanvragen.
 • De leden van de Lions Club nemen deel aan netwerken en aan ideële projecten.

Bij de uitvoering van onze taak doen wij een beroep op de capaciteit van leden en niet-leden.

Ons Beloningsbeleid
De bestuurders en vrijwilligers van de Lionsclub Nootdorp-Pijnacker genieten geen beloning of vergoeding bij het uitoefenen van activiteiten namens de stichting. Eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten is wel mogelijk. 

Onze uitgeoefende activiteiten
Onze activiteiten zijn zichtbaar op deze website.

Onze Fondsenwerving
De stichting verwerft haar middelen door:

 • Subsidies, giften en donaties
 • Hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten
 • Doelgerichte jaarlijkse fondsenwervingsacties.

Ons Fondsenbeheer
De stichting heeft haar gelden in kas bij de Rabo Bank Zuid-Holland-Midden te Delft. De stichting houdt geen groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. De kosten voor het werven van geld en beheerskosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen.